برای معامله گر شدن اول آینده را تجسم کنید

on . Posted in آشنایی با بورس و بازار سهام

آیا شما یک معامله گر هستید ؟

 اﮔﺮ ۵ ﻣﺮﺣﻠﻪ زﯾﺮ را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﯾﺪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﭼﻨﯿﻦ ادﻋﺎﯾﯽ ﮐﻨﯿﺪ!

 

ﻫﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ معامله گری ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ اﯾﻦ ۵ ﻣﺮﺣﻠﻪ را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻣﯽ گذارﻧﺪ. ﭘﺲ ﺧﯿﻠﯽ ﻋﺠﻠﻪ ﻧﮑﻨﯿﺪ ﭼﻮن ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﺷﺨﺼﯽ را ﺑﮕﺬراﻧﯿﺪ و اﯾﻦ ﻣﺮاﺣﻞ در درون ﺷﻤﺎ ﺷﮑﻞ ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ

  

ﻣﺮﺣﻠﻪ ﯾﮏ : ﺑﯽ ﮐﻔﺎﯾﺘﯽ نا آگاهانه :

 

اوﻟﯿﻦ ﮔﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﻣﯽ دارﯾﺪ زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮوع ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺑﯿﻨﺪازﯾﺪ.ﻣﯽ داﻧﯿﺪ ﮐﻪ راه ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﭘﻮل در آوردن اﺳﺖ هزاران حرف در ﻣﻮرد آن ﺷﻨﯿﺪه اﯾﺪ وﻣﯿﻠﯿﻮﻧﺮﻫﺎی زﯾﺎدی را دﯾﺪه اﯾﺪ. ﭼﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ دﻣﻮ اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺪﻫﯿﺪ ﻧﺎﮔﻬﺎن ۱۰۰۰ $ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺑﺘﺎن اﻓﺰوده می ﺸﻮد . ﺧﯿﻠﯽ ﻟﺬت ﺑﺨﺶ اﺳﺖ .

 

ﭼﻘﺪر ﺳﺎده ! ﭘﻮل درآوردن  واﻗﻌﺎ ﺳﺎده اﺳﺖ . ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺴﺎب واﻗﻌﯽ ﺑﺎز ﮐﻨﻢ و زود ﺑﻪ آرزوﻫﺎی ﺑﺮﺳﻢ.

 

از ﺻﺪ ﻧﻔﺮ ﺷﻨﯿﺪه اﯾﺪ ﮐﻪ ﺣﺴﺎب واﻗﻌﯽ ﺑﺎز ﻧﮑﻦ ﺣﺘﻤﺎ ﺿﺮر ﻣﯿﮑﻨﯽ . ﺑﺎ ﺧﻮد زﻣﺰﻣﻪ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ :” ﻣﻦ ﺑﺎ ﺑﻘﯿﻪ ﻓﺮق دارم ” . دﻟﯿﻠﻬﺎﯾﯽ ﻫﻢ ﺑﺮ اﯾﻦ ادﻋﺎ ﺑﺮای ﺧﻮد ﻣﯿﺎورد .

 

ﺣﺴﺎب واﻗﻌﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎز ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ و ﺷﺮوع ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اول ۱۲۰ $ دﻻر ﺳﻮد . وای ﭼﻘﺪر ﺧﻮب !

 

ﮐﻢ ﮐﻢ اوﺿﺎع ﻋﻮض ﻣﯿﺸﻮد ﯾﮏ ﺿﺮر ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ ﯾﮏ ﮐﻢ اﺣﺴﺎس ﺑﺪی ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ اﻣﺎ ﻫﻨﻮز اﻣﯿﺪوارﯾﺪ !

 

ﺷﺮوع ﻣﯿﮑﯿﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮐﺮدن و رﯾﺴﮏ ﮐﺮدن ، ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ و رﯾﺴﮏ ﻫﺎی زﯾﺎدی رو ﻣﺘﺤﻤﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ اﻣﺎﻗﯿﻤﺘﻬﺎ ﺑﺮﺧﻼف ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﻤﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

 

درﺟﻬﺖ ﺧﻼف دﻓﻌﻪ ﭘﯿﺶ ﯾﮏ ﭘﻮزﯾﺸﻦ دﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﺪ، ﺟﻬﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﻗﯿﻤﺘﻬﺎ ﺑﺮﻋﮑﺲ ﻣﯽ ﺷﻮد دوﺑﺎره و دوﺑﺎره و. ﺷﮏ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﮐﺴﯽ ﻋﻤﺪا ﻣﯿﺨﻮاﻫﺪ ﺷﻤﺎ رو ﺑﺒﺎزاﻧﺪ و از ﻣﯿﺪان ﺧﺎرج ﮐﻨﺪ .

 

ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺗﺮﯾﺪ ﮐﺮدن ﻣﺜﻞ ﻧﻮاﺧﺘﻦ ﭘﯿﺎﻧﻮ ، ﮐﻪ در اﺑﺘﺪا، ﮐﺎرﺑﺴﯿﺎر راﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﻪ وﻟﯽ ﺑﻌﺪ از ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯿﺸﻮﯾﺪ که ﻣﺸﮑﻞ ﺗﺮ از اﯾﻦ ﻧﻤﯿﺸﻮد .

 

اﻧﻮاع ﻧﺖ ﻫﺎ ، اﻧﻮاع ﮐﺸﺶ ﻫﺎ و ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﮐﻠﯿﺪﻫﺎی ﭘﯿﺎﻧﻮ و.. ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﯽ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮐﺮدن ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ زﻧﺪﮔﯿﺘﺎن ﻣﯿﮕﺮدد . ﭼﺎﻟﺸﯽ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﺗﺼﻮر ﻧﻤﯿﮑﺮدﯾﺪ اﯾﻨﻘﺪر ﺑﺰرگ ﺑﺎﺷﺪ.

 

ﺧﺐ اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﯾﮏ اﺳﺖ ﻣﺮﺣﻠﻪ ای ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﯽ ﮐﻔﺎﯾﺘﯽ ﺧﻮد ﺑﺮای ﺗﺮﯾﺪ ﮐﺮدن آﮔﺎه ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ. ﻣﺮﺣﻠﻪ ﯾﮏ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺪت ﯾﮏ ﯾﺎدو ﻫﻔﺘﻪ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﻣﺎه ﻃﻮل ﺑﮑﺸﺪ. ﺳﭙﺲ وارد ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ.

 

مرﺣﻠﻪ دوم : ﺑﯽ ﮐﻔﺎﯾﺘﯽ آﮔﺎﻫﺎنه :

 

ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﺟﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﻓﻬﻤﯿﺪ ﮐﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺎﯾﺪاﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ و ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ زﯾﺎدی وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ. ﻫﺸﯿﺎراﻧﻪ ﻣﯽ ﻓﻬﻤﯿﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮔﺮ ﻧﺎﻻﯾﻖ ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﻣﻬﺎرت و ﺑﯿﻨﺶ ﻻزم راﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﯾﮏ ﺳﻮد ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻧﺪارﯾﺪ

 

کتاب های  ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﯽ ﺧﺮﯾﺪ و وب ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎ و اﻧﺠﻤﻨﻬﺎی زﯾﺎدی را از ﻗﯿﻤﺘﻬﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﺣﺘﯽ  E-Book در ﻃﯽ اﯾﻦ ﻓﺎز  و ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺧﻮد را ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺟﺎم ﻣﻘﺪس آﻏﺎز ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ

 

در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ، ﺧﻮره ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎ و اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻫﺎ ﺷﺪه و از اﯾﻦ روش ﺑﻪ آن روش ﻣﯽ ﭘﺮﯾﺪ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮑﯽ را ﭘﯿﮕﯿﺮی ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ آﯾﺎ ﺟﻮاب ﻣﯽ دﻫﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ؟ ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ ﺿﺮر ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﻮد را ﻋﻮض ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ و ﯾﺎ آن را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯿﺪﻫﯿﺪ و ﻣﯿﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ دﯾﮕﺮ ﺿﺮر ﻧﮑﻨﯿﺪ

 

هر وﻗﺖ ﺑﻪ اندیکاتور ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮ ﻣﯽ ﺧﻮرﯾﺪ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ وﺟﻮدﺗﺎن را ﻓﺮا ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ دﯾﮕﺮﺧﻮدش اﺳﺖ

 

ﺗﺎﭘﯿﮏ ﻫﺎ و ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻀﻤﻀﯿﻨﯽ ، ﺳﯿﺴﺘﻢ ۱۰۰% و. ﺷﻤﺎ رو ﺣﺴﺎﺑﯽ ﺟﺬب ﻣﯿﮑﻨﺪ !

 

ﺗﻤﺎم ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ را روی ﻣﺘﺎ ﺗﺮﯾﺪر اﻣﺘﺤﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ، ازﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻫﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺧﻄﻮط ﻓﯿﺒﻮ ﻧﺎﭼﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺻﺪﻫﺎ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮ ﻫﻤﻪ ﺑﺎ اﻣﯿﺪ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺟﺎدوﯾﯽ ﺷﻤﺎ اﻣﺮوز ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮد .

 

ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻗﯿﻤﺘﻬﺎ را ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و ﻧﻘﻄﻪ دﻗﯿﻖ ﺑﺎزﮔﺸﺖ را ﺑﺎ اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮر ﺧﻮد ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ وﻟﯽ ﺑﺎز ﻫﻢ ﺿﺮرﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎ وﺟﻮد اینکه ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﻮدﯾﺪ.

 

ﺑﻪ ﭼﺖ روم ﻫﺎی زﻧﺪه ﻣﯽ روﯾﺪو ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮔﺮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روﺷﻬﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده ﺳﻮد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﭼﺮا ﺷﻤﺎ اﯾﻨﻄﻮر ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ.

ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﺎ ﺳﻮال دارﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از آﻧﻬﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﺣﻤﻘﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﻨﺪ . در ﺧﻮدﺗﺎن ﮐﻤﯽ اﺣﺴﺎس ﺧﻨﮕﯽ ﮐﺮده و ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ که ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﺮﻓﻬﺎ رو ﻣﯽ زﻧﻨﺪ دروﻏﮕﻮ ﻫﺴﺘﻨﺪ . ﺳﻌﯽ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﺑﮑﺸﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻧﻬﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﯿﺪ آﻧﻬﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺧﻮد را ﺗﺨﻠﯿﻪ ﮐﻨﯿﺪ و ﮐﻤﯽ ﺑﻪ آراﻣﺶ ﺑﺮﺳﯿﺪ.

 

ﭼﺮا آﻧﻬﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ و ﻣﻦ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﻢ؟ ﻣﻦ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از آﻧﻬﺎ ﻣﯿﺪاﻧﻢ. ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﻮل در ﻣﯿﺎورﻧﺪ!
ﺷﻤﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺴﯿﺎری ﮐﺮده اﯾﺪ و ﭼﯿﺰﻫﺎی زﯾﺎدی ﻣﯽ داﻧﯿﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ اﻧﺪازه آﻧﻬﺎ اﻃﻼﻋﺎت دارﯾﺪ ﭘﺲ ﭼﺮا آﻧﻬﺎ ﺳﻮد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ وﻟﯽ ﺷﻤﺎ . ! ﭘﺲ ﺣﺘﻤﺎ دروغ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ . وﻟﯽ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﯿﺪ ﮐﻪ ﺣﺴﺎب آﻧﻬﺎ روز ﺑﻪ روز ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺣﺴﺎب ﺷﻤﺎ ﮐﻮﭼﮏ و ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد.

 

 

ﺷﻤﺎ ﻣﺜﻞ ﯾﮏ ﻧﻮﺟﻮاﻧﯿﺪ . ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮔﺮان دﯾﮕﺮ ﺷﻤﺎ را ﻧﺼﯿﺤﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ وﻟﯽ ﻟﺠﺒﺎزﯾﺪ و ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯽ داﻧﯿﺪ. ﺳﺮﻣﺎﯾﺘﻮن را ﺑﻪ ﺻﻔﺮ ﻣﯽ رﺳﻮﻧﯿﺪ و ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ دﯾﻮاﻧﻪ اﯾﺪ ﺑﺎز ﻫﻢ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯽ دوﻧﯿﺪ !

ﭘﻮل ﻣﯽ دﻫﯿﺪ و از اﺷﺨﺎص ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﯿﮕﻨﺎل ﻣﯿﺨﺮﯾﺪ وﻟﯽ ﺑﺎزﻫﻢ ﺑﻪ درد ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯽ ﺧﻮرد .اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﻃﻮل ﺑﮑﺸﺪ . در واﻗﻊ اﮔﺮ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﭘﯿﺶ ﺑﺮوﯾﺪ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﺳﺎل ﻃﻮل ﻣﯽ ﮐﺸﺪ .

 

ﺷﺨﺼﺎ ﺑﺴﯿﺎری از دوﺳﺘﺎن ﺧﻮد را دﯾﺪه ام ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ۳ ﯾﺎ ۴ ﺳﺎل ﻫﻨﻮز در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﺪ. و در ﺣﺎل ﺗﻼش ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮐﻒ ﻫﺎ و ﺳﻘﻒ ﻫﺎ و ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ دﻗﯿﻖ ﺑﺎزار . در ﻧﻬﺎﯾﺖ از اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺧﺎرج ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ.

 

 

درﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﭘﻮل وزﻣﺎن زﯾﺎدی راﺑﯿﺸﺘﺮ از آﻧﭽﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ  ﮐﺮدﯾﺪ ﺻﺮف اﯾﻦ ﮐﺎر ﮐﺮده اﯾﺪ . دو ﯾﺎ ﺳﻪ ﺣﺴﺎب ﺑﺰرگ را ﺻﻔﺮﮐﺮده و ﺷﺎﯾﺪ ۳ ﯾﺎ . ۴ ﺑﺎر ﺑﮑﻠﯽ از اﯾﻦ ﮐﺎرﻣﻨﺼﺮف ﺷﺪه اﯾﺪ

 

ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم : ﯾﺎﻓﺘﻢ ، ﯾﺎﻓﺘﻢ :

 

در اﻧﺘﻬﺎی ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﻣﯽ ﻓﻬﻤﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ نیست که ﺗﻔﺎوت اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

 

ﻣﯽ ﻓﻬﻤﯿﺪ ﮐﻪ واﻗﻌﺎ ﻣﻤﮑﻨﻪ ﮐﻪ از ﯾﮏ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺘﺤﺮک ﺳﺎده و ﻧﻪ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﻫﻢ ﭘﻮل در آورد اﮔﺮ ﺑﺮ ﺧﻮدﺗﻮن ﮐﻨﺘﺮل داشته باشید و مدیرﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ درﺳﺘﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

  

در اﯾﻨﺠﺎ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺘﺎﺑﻬﺎی رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯿﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎﺑﻬﺎ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﻧﺪآﺷﻨﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ .در ﻧﻬﺎﯾﺖ لحظه ﯾﺎﻓﺘﻢ ﯾﺎﻓﺘﻢ ( ارﺷﻤﯿﺪس) ﻓﺮا ﻣﯽ رﺳﺪ .

 

ﻟﺤﻈﻪ ﯾﺎﻓﺘﻢ ﯾﺎﻓﺘﻢ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اﻓﻘﻬﺎی ﺟﺪﯾﺪی در ذﻫﻦ ﺷﻤﺎ ﺑﺎز ﺷﻮد .ﻧﺎﮔﻬﺎن ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﻠﮑﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ دﯾﮕﺮی ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺎزار راﺑﺮای ﺗﺎ ۱۰ ﺛﺎﻧﯿﻪ دﯾﮕﺮ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﺪ ﭼﻪ ﺑﺮﺳﺪ ﺑﻪ ۲۰دﻗﯿﻘﻪ دﯾﮕﺮ !

 

ﭘﺲ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﺎﻣﻼ در آن ﺟﺎ اﻓﺘﺎده اﯾﺪ و ﮐﻢ کم ﺧﻮﺷﺤﺎل ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ آﺳﺘﺎﻧﻪ رﯾﺴﮏ ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺑﺮای ﺧﻮد دارﯾﺪ.

 

ﺷﺮوع ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺎﻻﯾﯽ ازﺳﻮد درآﻧﻬﺎ وﺟﻮد دارد.

 

زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ زﯾﺎن ده ﻣﯽ ﺷﻮد، ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﯾﺪ و از آﻧﺠﺎﯾﯿﮑﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ در ﻣﻐﺰ ﺷﻤﺎ ﻓﺮو رﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎزار را ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﺪ ﺣﺘﯽ آن را اﺷﺘﺒﺎه ﺧﻮد ﻫﻢ ﻧﻤﯽ داﻧﯿﺪ .

 

ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﻓﻬﻤﯿﺪن اﯾﻨﮑﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺗﺎن درﺳﺖ ﻧﺒﻮده ﻓﻮرا ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ را ﻣﯽ ﺑﻨﺪﯾﺪ.

 

در اﯾﻨﺠﺎ درک ﮐﺮده اﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎزی ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺟﺰء ﯾﮏ ﭼﯿﺰ ﻧﯿﺴﺖ : ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ و ﻧﻈﻢ ﺷﻤﺎ در ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻤﺎم ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺷﻤﺎ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ای ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ

 

ﺷﻤﺎ در ﻣﻮرد ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ و اﻫﺮم ، رﯾﺴﮏ ﺣﺴﺎب و ﻏﯿﺮه و ﻏﯿﺮه ﯾﺎد ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﺪ و واﻗﻌﺎ در آن ﻏﻮﻃﻪ ور ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ و ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻣﯽ آورﯾﺪ ﻧﺼﯿﺤﺖ ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﯾﮑﺴﺎل ﭘﯿﺶ ﯾﮏ ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺮﻓﻬﺎﯾﯽ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ زدﻧﺪ . در آن زﻣﺎن آﻣﺎده ﭘﺬﯾﺮش ﻧﺒﻮدﯾﺪ وﻟﯽ ﺣﺎﻻ ﻫﺴﺘﯿﺪ.

 

زﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻢ ﯾﺎﻓﺘﻢ وﻗﺘﯽ ﻓﺮا ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ واﻗﻌﺎ ﻗﺒﻮل ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﺑﺎزار را ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮد و ﺣﺎﻻ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﻬﺎرم ﻓﺮا ﻣﯽ رﺳﺪ.

  

ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﻬﺎرم : ﺑﺎﮐﻔﺎﯾﺘﯽ ﻫﻮﺷﯿﺎرانه :

 

ﺑﺴﯿﺎر ﺧﺐ، ﺣﺎﻻ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ . ﻣﻨﻈﻢ ﺷﺪه اﯾﺪ . ﺗﺮدﯾﻨﮓ ژورﻧﺎل (ﻟﯿﺴﺖ و دﻟﯿﻞ ﺗﮏ ﺗﮏ ﻣﻌﺎﻣﻼت) ﺧﻮد را ﯾﺎدداﺷﺖ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ.

 

ﺷﮑﺴﺖ ﻫﺎ را ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ ﭘﯿﺮوزی ﻫﺎ ﻗﺒﻮل ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ . ﺳﻮدی ﮐﻪ ﺑﺎزار ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺷﺪه . ﺷﻤﺎ رﯾﺴﮏ ﻫﺮ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ را ﻗﺒﻮل ﮐﺮده اﯾﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﯽ داﻧﯿﺪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺧﻮد را زﯾﺮ ﭘﺎ ﻧﮕﺬارﯾﺪ در ﮐﻞ ﺑﺮﻧﺪه ﻫﺴﺘﯿﺪ .و وﻗﺘﯽ در ﺣﺎل ﺿﺮر ﻫﺴﺘﯿﺪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ را ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦآﺳﯿﺒﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺑﺘﺎن ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﺎن را ﻣﯽ ﺑﻨﺪﯾﺪ

 

ﺷﻤﺎ در ﻣﻘﻄﻌﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺳﻮد دارﯾﺪ و ﻧﻪ ﺿﺮر . ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ۱۰۰ ﭘﯿﭗ ﻣﯽ ﺑﺮﯾﺪ ﻫﻔﺘﻪ دﯾﮕﺮ ۱۰۰ ﭘﯿﭗ ﻣﯽ ﺑﺎزﯾﺪ وﻟﯽ در ﮐﻞ ﻧﻪ ﺑﺮﻧﺪه اﯾﺪ نه ﺑﺎزﻧﺪه !

 

اﮐﻨﻮن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ آﮔﺎﻫﯿﺪ و ﻧﻈﺮاﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ دﻫﯿﺪ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺧﻮﺑﻨﺪ و ﻣﻮرد اﺣﺘﺮام دﯾﮕﺮ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮔﺮان ﻫﺴﺘﯿﺪ.

 

اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎرﮐﻨﯿﺪ و در ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺧﻮد ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ و ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮری ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺳﻮد ﺷﻤﺎ ﮐﻢ ﮐﻢ از ﺿﺮرﻫﺎﯾﺘﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد.

 

ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺳﻮد ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺛﺎﺑﺘﯽ در ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﻣﯽ رﺳﯿﺪ . ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ۲۵ ﭘﯿﭗ ، ﻫﻔﺘﻪ دﯾﮕﺮ ۵۰ ﭘﯿﭗ و ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر اﻟﯽ آﺧﺮاﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت ۶ ﻣﺎه ﺗﺎ ﯾﮏ ﺳﺎل ﻃﻮل ﻣﯽ ﮐﺸﺪ و اﮐﻨﻮن ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﻓﺮا ﻣﯽ رﺳﺪ.

  

ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﻨﺠﻢ : ﺑﺎﮐﻔﺎﯾﺘﯽ ﻧﺎ ﺧﻮدآﮔﺎنه :

 

ﺣﺎﻻ ﻣﺜﻞ راﻧﻨﺪه ﻣﺎﻫﺮی ﮐﻪ ﭘﺸﺖ ﻓﺮﻣﺎن ﻣﯽ ﻧﺸﯿﻨﺪ، وارد ﻣﻌﺎمله ﺷﻮﯾﺪ . اﮐﻨﻮن ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ در ﺳﻄﺢ ﻧﺎﻫﺸﯿﺎراﻧﻪ ﻗﺮار دارد .در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﯿﺰ ﻧﻈﻢ و دﯾﺴﯿﭙﻠﯿﻦ ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﮐﺮده اﯾﺪ.

 

ﻣﺜﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎی ﺧﻮدﮐﺎر را ﺑﺮاﻧﯿﺪ . ﺷﺮوع ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪو ﮐﺴﺐ ﺳﻮد روزاﻧﻪ ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﮐﺎﻣﻼ ﻋﺎدی اﺳﺖ . روزﻫﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ دارﯾﺪ ﮐﻪ ﺿﺮر ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ اﻣﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺿﺮر ﺟﺰﺋﯽ از ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اﺳﺖ . اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻪ ﭘﺬﯾﺮش ﺿﺮر ﻧﯿﻤﯽ از ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮔﺮی اﺳﺖ را ﺑﺎ ﺗﻤﺎﺟﻮد درک ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ و ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﺳﺨﻦ اﯾﻦ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻓﺎﺿﻠﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮔﺮی اﺳﺖ .

 

ﺷﻤﺎ ﺑﺮاﺣﺴﺎﺳﺎت ﺧﻮد ﻏﻠﺒﻪ دارﯾﺪ و اﮐﻨﻮن ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮔﺮی ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﺣﺴﺎﺑﺶ روز ﺑﻪ روز ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد  .

 

در اﺗﺎﻗﻬﺎی ﮔﻔﺘﮕﻮی ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﯾﮏ ﺳﺘﺎره ﻫﺴﺘﯿﺪ . ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﺣﺮﻓﻬﺎی ﺷﻤﺎ ﮔﻮش ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ ﺳﻮاﻻﺗﯽ ﮐﻪ از ﺷﻤﺎ ﭘﺮﺳﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد آﻧﻬﺎ را در ﺟﺎﯾﮕﺎه ۳ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺧﻮد ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﺪ.

ﻣﯽ داﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﺼﯿﺤﺖ ﻫﺎ ﯾﺘﺎن ﻓﺎﯾﺪه ای ﻧﺪاره ﭼﻮن آﻧﻬﺎ در ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻧﻮﺟﻮاﻧﻨﺪ . ﺑﻌﻀﯽ از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﻣﯽ رﺳﻨﺪ ﺑﻌﻀﯽ ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮ  و ﺑﻌﻀﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺮ . در واﻗﻊ ﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﺑﮕﺬرﻧﺪ و ﺑﺎزار را ﺑﺎ ﺿﺮر ﺗﺮک ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ.

 

اﻣﺎ ﻋﺪه اﻧﺪﮐﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ آﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎرﻧﺪ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ای دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﺪرو ارزﺷﯽ ﻧﻤﯿﺘﻮان ﺑﺮ آن ﮔﺬاﺷﺖ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮐﺮدن دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻫﯿﺠﺎن اﻧﮕﯿﺰ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺧﺴﺘﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﻢ ﻫﺴﺖ . ﻣﺜﻞ ﺧﯿﻠﯽ ﭼﯿﺰ ﻫﺎی دﯾﮕﻪ در زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ در اﻧﻬﺎ ﺣﺮﻓﻪ ای ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﻐﻞ اﻧﺠﺎﻣﺶ ﻣﯽ  دﻫﯿﻢ و ﺑﺮاﯾﻤﺎن ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﻧﺪارد.

 

اﮐﻨﻮن ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺳﺮﺗﺎن را ﺑﺎﻻ ﻧﮕﻪ دارﯾﺪ و ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ : ﻣﻦ ﯾﮏ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮔﺮ ﻫﺴﺘﻢ.