تاریخ برگزاری مجامع شرکتها در سال 1396

on .

 برنامه زمان بندی مجامع در تیرماه 96 : 
 3 تیر: شرانل / ولیز / فنفت / سهرمز / 
 4 تیر: سشمال/
 7 تیر: غصینو/
 8 تیر: همراه(افزایش سرمایه) / غشهداب /
 10 تیر: البرز/ کمرجان /
 11 تیر: بترانس/ برکت / خاذین / بسوئیچ / دفارا / قزوین / نبروج / شلعاب / سنوین /  
 12 تیر: دیران / خکمک / 
 13 تیر: فروس /شلعاب / ختور /
 14 تیر: سدبیر/ خکاوه(لغوشد) / سفارود / رتاپ / 
 15 تیر: لخزر/
 17 تیر: بمپنا / پلاسک / حخزر / کیمیا / 
 18 تیر: تکشا / دکوثر / جم / ونفت / کچاد (+ افزایش سرمایه) / بپاس /    
 19 تیر: خگستر / شپترو / خبهمن(+ افزایش سرمایه) / کساوه / کرازی / 
 20 تیر: کطبس / شسپا / فسپا / هپکو /   
 21 تیر: حتاید / آزمایش / فپنتا / هرمز / خگستر / 
 22 تیر: لابسا / دلقما (+ افزایش سرمایه) / کپرور / لکما / آپ(افزایش سرمایه) / وبانک /
 24 تیر: پارتا / غمهرا(مهرام) / خکاوه(سایپا دیزل) / خمهر / مارون / فزرین / سنوین / فایرا / دهدشت / ختور / حفاری /
 25 تیر: آتيه داده پرداز (+ افزایش سرمایه)/ بالاس / دتهران / تلیسه / ساراب / فنوال / خزامیا /   
 25 تیر: خلنت / کبافق / کگل / بورس / غشهد / مرجان کار / شلرد / حسینا / دتهران / شپاس /    
 26 تیر: / خکار / تمحرکه / فولاد کاوه جنوب / فاما / خوساز / کساپا / فاذر / آسیا / 
 27 تیر: خفناور / پشاهن / فولاژ / حپترو / ولرازی / کهرام / خاهن / ذوب آهن / بانک سامان / 
 27 تیر: وساپا (+ افزایش سرمایه) / بیمه پارسیان / بیمه نوین / شبندر / کچینی / وکار / ستران /    
 28 تیر: غسالم / وتوشه / شراز / پدرخش / خنصیر / نتوس / شخارک / ملی مس / وخاور / کسرا / خپارس/ 
 28 تیر: کمنگنز / وملی / غپاک / شیراز / حسیر(ریل سیر کوثر) / شبهرن / وصندوق / افرا / غبهنوش / 
 28 تیر: مفاخر / پاکشو / خاور(ایران خودرو دیزل) / لسرما / فولاد / بیمه سامان / کشرق /
 31 تیر: شتران / بیمه ملت / شپنا / کیسون / شاوان / وسینا / آریان / نمرینو / کحافظ / 
 31 تیر: خساپا / شفن / سکارون / وپاسار / غاذر / خودرو / تجار / ودی / زمگسا / تکمبا / چفیبر /
 31 تیر: دسینا / شکف / ومعادن / حریل(ریل پرداز سیر) / فمراد / ونوین / کماسه / کوثر / سصفها / 
 31 تیر: شصفها / لپارس/ قشیر / فلوله / شکبیر / دپارس / رمپنا / شبریز / بیمه میهن / شدوص / وشمال /
 31 تیر: وزمین / ونوین / وبصادر / وتجارت / وانصار / وملل / وخاور / وسدید / قنقش / وبملت / وپخش / 

» برنامه زمان بندی مجامع در خردادماه 96 :
# 2 خرداد: دزهراوی / سفانو / کفرا / قچار / 
# 3 خرداد: خراسان / فباهنر / کتوکا / دابور / پسهند / حاریا / کشرق(لغوشد) 
# 4 خرداد: کپشیر / ثاباد / سجام /
# 6 خرداد: دتماد / شاملا / سخوز / 
# 7 خرداد: آپ(آسان پرداخت پرشین) / کخاک / چکارن / دتولید / وصنعت /  
# 8 خرداد: دلر(اکسیر) / دامین / ارفع / سصوفی / 
# 9 خرداد: سیستم / دسانکو / 
# 10 خرداد: ختراک / فاسمین / کاما / غپینو / شاراک /  
# 13 خرداد: قاسم / کی بی سی(برگزاری مجدد)/
# 16 خرداد: دارو / خموتور / چکارن / دکیمی / / 
# 17 خرداد: کاسپین / ولبهمن / وهور / کلوند / غدیس / خزر / پخش / خشرق /   
# 20 خرداد: سیدکو/ ددام / رکیش(لغوشد) /
# 21 خرداد: پتایر / پکرمان / دماوند / بیمه ما / 
# 22 خرداد: حپارسا/ شسینا / خاذین / بصبا / رتکو / دبالک /
# 23 خرداد: سدبیر /
# 25 خرداد: حکمت / 
# 27 خرداد: بکام / رکیش / 
# 29 خرداد: وتوکا / خدیزل / بفجر / تکنو /
# 30 خرداد: شفارس / ساربیل / کروی / ختوفا / وسنا /
# 31 خرداد: کنور / والبر/ خراسان/ پرمیت / تایرا/ ثعمرا / تایرا / کدما / کپارس / پلوله / شفارا / غگل / تپکو / شپاس /

» برنامه زمان بندی مجامع در اردیبهشت 96 :

# 11 اردیبهشت: غفارس /
# 13 اردیبهشت: کرماشا / غشاذر / دیران / 
# 16 اردیبهشت: کی بی سی(لغوشد) / دالبر / کتوکا / شتوکا / سفاسی /
# 17 اردیبهشت: دسبحان(لغوشد) / کاذر / فسرب /  
# 18 اردیبهشت: ولملت /
# 19 اردیبهشت: توریل /
# 20 اردیبهشت: زاگرس / وبوعلی / سخاش / بکهنوج /
# 23 اردیبهشت: سنیر / کشرق(لغوشد) / غگلپا / سمایه / شلیا / 
# 24 اردیبهشت: سقاین / اعتلا / خمحور /  
# 25 اردیبهشت: سکرما / زنگان / 
# 26 اردیبهشت: مبین / کپشیر / سفار / دشیمی / غگلستا / بفجر / وآرین / ولرازی / 
# 27 اردیبهشت: ساروم / داسوه / غشان / حتوکا /
# 30 اردیبهشت: سیلام / زگلدشت / سغرب / دجابر /  
# 31 اردیبهشت: وامید / غشصفها / خچرخش / رانفور / اخابر / وسبحان / کی بی سی(اعلام تنفس) / 

 

تاریخ مجامع شرکتها# , #مجمع شرکتهای بورسی , #تاریخ برگزاری مجمع شرکتها , #تاریخ مجمع شرکتها , 

 

آخرین تحلیل های تکنیکال

نمايش ادامه كليك كنيد براي نمايش ادامه