تحلیل تکنیکال فایرا

on .

برای نمودار قیمت فایرا می توان سناریو موج شماری زیر را متصور بود. واکنش قیمت به اهداف امواج احتمال صحت این سناریو را تقویت کرده است. مادامیکه موج ۴ فرضی تا محدوده ۲۰۰ تومان و سقف موج ۱ عقب نشینی نکند سناریو فوق معتبر خواهد بود .می توان در این محدوده به دنبال تریگر خرید بود.

آخرین تحلیل های تکنیکال

نمايش ادامه كليك كنيد براي نمايش ادامه نمايش كل