میزان سود نقدی همه مجامع سال 96

on .

سود نقدی مجامع تیر 96 : 

غپاک: 4 ریال
وملی: 2 ریال
خکار: 12 ریال
کسرا: 21 ریال
کشرق: 25 ریال
خنصیر: 45 ریال
سدبیر: 10 ریال
فولاژ: 110 ریال
وبشهر: 180 ریال
خپارس: 0 ریال
غالبر: 250 ریال
شخارک: 1800 ریال
حسیر: 17 ریال
شراز (پالایشگاه شیراز): 75 ریال
شبهرن: 1750 ریال
وصندوق: 240 ریال
پاکشو: 1350 ریال
افرانت: 20 ریال
فولاد مبارکه: 100 ریال
فملی: 350 ریال
بیمه سرمد: 150 ریال
 غگز: 0 ریال
 خکاوه: 0 ریال
 شیشه قزوین: 0 ریال
 ذوب: 0 ریال
 پدرخش: 4 ریال
 شیراز: 1 ریال  
 خاهن: 0 ریال
 ساراب: 0  ریال
 بیمه میهن: 0 ریال
 خاور: 0 ریال
 سرچشمه: 650 ریال
بانک کوثر: 90 ریال
سایپا(خساپا): 8 ریال
ایران خودرو: 15 ریال
بانک آینده: 11 تومان
شپنا (پالایشگاه اصفهان): 250 ریال
شاوان (پالایشگاه لاوان): 520 ریال
شتران (پالایشگاه تهران): 120 ریال
رمپنا: تقسیم 157 ریال
ومعادن: 50 ریال
غسالم (سالمین): تقسیم 200 ریال
حریل (ریل پرداز سیر): 5 ریال
شبریز: 11 ریال
کماسه: 10 ریال
وپخش: 1450 ریال
وتوشه: 250 ریال
مگسال: 600 ریال
دپارس: 2760 ریال
حسینا: 950 ریال
کسیون: 30 ریال
شگامرون: 360 ریال
بورس: 50 ریال
حکمت: 21 ریال
وانصار: 150 ریال
شفن: 2750 ریال
نمرینو: 7 ریال
غاذر: 140 ریال
خپویش: 2000 ریال
#کطبس: 150 ریال
#دکوثر: 10 ریال
#شپترو: 0 ریال
#کرازی: 200 ریال
#کساوه: (کاشی ساوه): 220 ریال
#بیمه پاسارگاد (بپاس): 140 ریال
#شسپا: 400 ریال
#وبانک: 530 ریال
#فجام: 600 ریال
#دلقما: 200 ریال
#کپرور: 350 ریال
#مارون: 4650 ریال
#حفاری: 70 ریال
#فزرین: 800 ریال
#تایرا: 400 ریال
#ختور: 350 ریال
#لابسا: 30 ریال
#کگل: 280 ریال
#بالاس: 96 ریال
#اپرداز: 310 ریال
#شپاس: 900 ریال
#تلیسه: 480 ریال
#فنوال: 300 ریال
#غمهرا(مهرام): 700 ریال
#کبافق: 280 ریال
#ساراب: 60 ریال
#ستران: 55 ریال
#حپترو: 25 ریال
#بیمه نوین: 0 ریال
#بیمه پارسیان: 150 ریال
#شبندر: 650 ریال
#رایان سایپا: 200 ریال
#فخوز(فولاد خوزستان): 400 ریال
#فروس: 75 ریال
#رتاپ(تجارت الکترونیک پارسیان): 400 ریال
#بشهاپ(لامپ پارس شهاب): 300 ریال
#کیمیا: 650 ریال
#بمپنا(تولید برق عسلویه مپنا):
#لخزر: 850 ریال
#کچاد (چادرملو): 200 ریال
بیمه البرز: 55 ریال
#رایان سایپا: 200 ریال
#فخوز(فولاد خوزستان): 400 ریال
#شرانل: 1800 ریال
#سهرمز: 600 ریال
#شفارا: 0 ریال
#وایران: 160 ریال
#غگرجی: 175 ریال
#غصینو: 250 ریال

سود نقدی مجامع خرداد 96 : 

#شفارش: 00 ریال
#خدیزل: 600 ریال
#بفجر: 750 ریال
#تکنو: 0 ریال
#مداران: 200 ریال
#کنور: 70 ریال
#کروی: 150 ریال
#کپارس: 650 ریال
#والبر: 670 ریال

#رکیش: 550 ریال
#بکلم: 13 ریال
#لبوتان: 11 ریال

#سفاروم: 7 ریال
#بصبا: 19 ریال
#دبالک: 120 ریال
#دفرا: 710 ریال
#دسبحا: 930 ریال
#رتکو: 611 ریال

#کاسپین: 2100 ریال
#خرینگ: 0 ریال
#پخش: 300 ریال
#ولبهمن: 300 ریال
#کلوند: 200 ریال
#سیستم: 300 ریال
#سیدکو: 80 ریال
#پکرمان: 500 ریال
#غنوش: 200 ریال
#بیمه ما: 170 ریال
#غدیس: 250 ریال
#دماوند: 1150 ریال
#ددام: 0 ریال

#بورس کالا :  150 ریال
#فرابورس :  200 ریال
#سقاین :  1900 ریال
#فباهنر :  330 ریال
#دابور :  1900 ریالی
#خراسان :  1000 ریال
#سبحان دارو :  1050 ریال 
#سبجنو :  170 ریال 
#درازک :  1325
#کپشیر :  150 ریال
#آپ :  1000 ریال + (100درصد افزایش سرمایه از انباشته)
#سفانو :  520 ریال
#دتماد :  1000 ریال
#وسبحان :  180 ریال
#فخاس(فولادخراسان) :  160 ریال
#دتولید :  940 ریال
#دامین :  135 ریال
#سصوفی :  1 ریال
#شاراک :  600 ریال
#سخوز :  30 ریال
#کخاک :  1400 ریال
#سیستم :  300 ریال
#دسانکو :  200 ریال
#کاما :  200 ریال
#ارفع :  45 ریال
#شاملا :  1600 ریال
#فاسمین :  250 ریال
#قاسم :  27 ریال
#بنیرو :  500 ریال
#شنفت :  650 ریال
#کی بی سی :  800 ریال
#دکیمی :  1150 ریال
#دارو :  850 ریال
#خموتور :  0 ریال
#خمحرکه :  19 ریال

 

سود نقدی مجامع اردیبهشت 96 : 

# همراه اول :  7000 ریال(+افزایش سرمایه 200 درصدی)
# غمارگ (مارگارين) :  300 ریال
# فن آوا :  100 ریال
# بهپاک :  380 ریال  
# سمگا (سرمایه گذاری میراث فرهنگی) :  200 ريال
# پگاه فارس (غفارس) :  600 ریال
# پگاه آذربایجان (غشاذر) :  0 ریال
# کرماشا (پتروشیمی کرمانشاه) :  320 ریال
# به پرداخت ملت (پرداخت) :  1140 ریال
# البرز دارو (دالبر) :  1600 ریال
# کتوکا :  400  ریال
# میدکو 110 ریال
# شتهران :  300 ریال
# زاگرس :  4250 ریال
#بکهنوج :  1200 ریال
#وبوعلی :  160 ریال
#سنیر :  350 ریال
#فرآور :  700 ریال
#غگلپا :  1300 ریال
#اعتلا  :  300 ریال
#سقاین :  1900 ریال
# سخزر :  250 ریال
# خمحور :  10 ریال
#غگلستا :  800 ریال
#مبین :  850 ریال
#میدکو :  110 ریال
#دشیمی :  900 ریال
#سفار :  430 ریال
#داسوه :  2400 ریال
#توریل :  220 ریال
#غشان :  300 ریال
#ساروم :  600 ریال
#فسرب :  0 ریال
#فجر :  250 ریال
#حتوکا :  100 ریال
#دشیمی :  1050 ریال
#سغرب :  310 ریال
#رانفور :  1400 ریال
# اخابر :  333 ریال
#سرود :  200 ریال
#وامید :  266 ریال
#غشصفها :  200 ریال
#خچرخش :  3 ریال

 

شایعات و شنیده ها

 • شنیده ها و شایعات بورسی برای شنبه 1398/09/16 | عمومی >

  ادامه مطلب
 • شنیده ها و شایعات بورسی برای دوشنبه 1398/09/11 | عمومی >

  ادامه مطلب
 • شنیده ها و شایعات بورسی برای شنبه 1398/09/02 | عمومی >

  ادامه مطلب
 • شنیده ها و شایعات بورسی برای چهارشنبه 1398/08/21 | عمومی >

  ادامه مطلب
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

آخرین تحلیل های تکنیکال